سیاوش قاسمی

سیاوش قاسمی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون

آذر 98
1 پست
مهر 98
1 پست
مرداد 98
1 پست
تیر 98
1 پست
خرداد 98
2 پست
بهمن 97
1 پست
دی 97
2 پست
آذر 97
1 پست
آبان 97
1 پست
مهر 97
2 پست
آبان 96
1 پست
مرداد 96
7 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
13 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
3 پست
شهریور 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
8 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
حسام فلاح عباسی
طراح گرافیک